Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Korozja

Chemia nieorganiczna
Semestr I (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Katarzyna Kazimierczuk.

Wykład

Brak dostępnych informacji.

Ćwiczenia

Program

 • Podstawowe pojęcia chemiczne: masa atomowa, masa cząsteczkowa, mol, masa molowa. Określanie kształtu cząsteczek – metoda VSEPR.
 • Wzory związków chemicznych. Wzory Lewisa związków kowalencyjnych i jonowych.
 • Prawa gazowe.
 • Bilansowanie równań reakcji, reakcje redoks.
 • Pierwsze kolokwium (5 tydzień zajęć)
 • Stechiometria wzorów chemicznych i mieszanin.
 • Stechiometria reakcji chemicznych.
 • Stężenia roztworów (procentowe, molowe), stechiometria reakcji w roztworach.
 • Równowagi w roztworach elektrolitów. Dysocjacja. Słabe i mocne elektrolity. Iloczyn jonowy wody. Skala pH.
 • Drugie kolokwium (10 tydzień zajęć)
 • Roztwory słabych kwasów jednoprotonowych i zasad jednowodorotlenowych.
 • Roztwory buforowe.
 • Hydroliza.
 • Iloczyn rozpuszczalności i wytrącanie osadów.
 • Trzecie kolokwium (15 tydzień zajęć)

Zaliczenie

W trakcie semestru przeprowadzone będą trzy kolokwia. Z każdego kolokwium można uzyskać 30 punktów. Aby zaliczyć ćwiczenia rachunkowe należy uzyskać łącznie co najmniej 60% wszystkich punktów możliwych do zdobycia tzn. 90 pkt. × 0.6 = 54 pkt. Skala ocen jest następująca:

Liczba punktów Ocena
82 — 90 5,0
73 — 81 4,5
64 — 72 4,0
54 — 63 3,5
< 54 2,0

Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń w terminie podstawowym, przystępują do zaliczenia poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe polega na napisaniu kolokwium z całości materiału. Próg zaliczenia pozostaje ten sam (60%). Ocena z ćwiczeń zostaje obniżona o pół stopnia.

Literatura

 • Skrypt KChN on-line
 • K. M. Pazdro: Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich. OE Pazdro.
 • H. Całus: Podstawy Obliczeń Chemicznych. PWT.
 • N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej. PWN.