Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Technologia Chemiczna

Nanotechnologia
Semestr I (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Andrzej Okuniewski.

Wykład

Program

 • Historia nanotechnologii
 • Nanolitografia
 • Nanostruktury węglowe
 • Nanocząstki
 • Kropki kwantowe
 • Metoda zol-żel
 • Nanowarstwy
 • Nanoelektronika
 • Nanotechnologia w biologii i medycynie
 • Nanomaszyny
 • Chemia supramolekularna
 • Perspektywy nanotechnologii

Zaliczenie wykładu

 • Studenci, którzy zaliczą seminaria i projekt będą dopuszczeni do egzaminu w formie testu z całości materiału w sesji podstawowej.
 • Osoby, które nie uzyskają zaliczenia w pierwszym terminie mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Skala ocen:

% punktów Ocena
92 — 100 5,0
84 — 91 4,5
76 — 83 4,0
68 — 75 3,5
60 — 67 3,0
< 60 2,0

Zaliczenie przedmiotu

Aby zdobyć zaliczenie z przedmiotu należy uzyskać pozytywny wynik ze wszystkich trzech części przedmiotu. Ocena końcowa jest obliczana następująco:

O = 0,34×E + 0,33×P + 0,33×S

gdzie:
O – ocena końcowa
E – ocena z egzaminu
P – ocena za projekt
S – ocena z seminariów

Literatura

Projekt

W ramach zajęć studenci samodzielnie i w indywidualnym tempie opracowują projekty, których opis znajduje się w materiałach poniżej.

Zaliczenie

Aby uzyskać zaliczenie każdy ze studentów musi oddać ukończony projekt w formie papierowej najdalej na ostatnich zajęciach (15 tydzień semestru). Projekty należy wydrukować dwustronnie na kartkach A4 i połączyć zszywką (nie spinaczem). Wzór pierwszej strony.

Obecność na zajęciach jest kontrolowana do czasu oddania projektu. Studenci, którzy będą posiadali więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności będą nieklasyfikowani.

Materiały

Seminaria

W ramach zajęć studenci przygotowują indywidualne wystąpienia (wraz z prezentacją multimedialną - np. PowerPoint) na wyznaczone tematy. Tematyka seminariów obejmuje treści zawarte w pracach naukowych opublikowanych w ubiegłorocznym numerze czasopisma Nanotechnology. Szczegóły znajdują się w materiałach poniżej.

Zaliczenie

Aby uzyskać zaliczenie każdy ze studentów musi przygotować i wygłosić min. 20-minutową prezentację na określony temat. Prezentację w formie elektronicznej należy po zajęciach przekazać prowadzącemu.

Materiały