Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Humor

Egzamin poprawkowy Chemia II sem. 16.09.2016

Scharakteryzuj kwas węglowy i tworzone przez niego sole.

 • Jest on stosowany do usuwania twardości wody.
 • Elementarny węgiel występuje w dwóch odmianach metalicznych: fullereny, diament i w jednej odmianie półmetalicznej: grafit. Nie występuje w środowisku naturalnym. Słabo reaguje w obecności z wodą.
 • Kwas węglowy jest kwasem organicznym, stosunkowo słabym i nietrwałym. Otrzymuje się go w procesie syntezy wody i dwutlenku węgla. Kwas węglowy tworzy sole: węglowodory i węglany sodu. Węglowodory zawierają jon HCO3...
 • H2CO3 - kwas węglowy jest mocnym kwasem tlenowym. Wraz ze wzrostem l. atomowej węgla moc kwasu rośnie. Sole kwasu węglowego tworzą węglany.

Podaj charakterystykę 15 grupy układu okresowego.

 • Wśród ciał stałych znajduje się gaz.
 • Tworzą kwasowe wodorki o charakterze zasadowym.
 • Występują w stanie wolnym (As) i związanym (N2).

Czym jest mieszanina nitrująca i na czym polega jej działanie?

 • Mieszanina nitrująca = HNO2. Nitrowanie pierścieni alkalicznych.
 • Mieszanina nitrująca jest to mieszanina H2SO4 i HNO3, używana w chemii organicznej do nitrowania, uzyskiwania estrów. HNO3 rozpada się i NO2 dołącza się w miejscu H+.

Egzamin poprawkowy Chemia II sem. 18.09.2014

Fluorowodór rozpuszczony w wodzie jest znacznie słabiej zdysocjowany od chlorowodoru rozpuszczonego w wodzie. Co jest tego przyczyną?

HF jest dużo słabszym kwasem (ogólnie to słaby kwas) niż HCl, a związki słabe są słabiej zdysocjowane, słabiej dysocjują. Przyczyną jest więc różna moc tych kwasów.

Podkreśl związek będący kwasem Lewisa i uzasadnij swój wybór: BF3, NF3, CF4, SF4, XeF4.

Kwas Lewisa - związek zdolny do przyjęcia protonu (ma wolną parę elektronową). XeF4 może zostać zredukowany do XeF6 przez przyłączenie dwóch jonów F.

Wejściówka przed laboratorium Chemia III sem. 17.11.2011

Jony kobaltu wykrywamy:

 • przy pomocy alkoholu izoamylowego.
 • bizmutanem sodu i alkoholem izoamylowym.
 • po zielonej barwie roztworu.
 • po dodaniu rodanku amonu i alkoholu izoamylowego do roztworu powstaje malinowa górna warstwa.
 • po dodaniu HCl wytrąci się fioletowy CoCl2, który brunatnieje.
 • CoS roztwarzamy w HCl i dodajemy dimetyloglioksym, powstaje niebieskie zabarwienie.

Ciekawe stwierdzenia:

 • Jony PO43− wykrywamy w reakcji obrączkowej.
 • Jony CO32− należy podgrzać – zaobserwujemy bąbelki.
 • W otrzymanym wyciągu sodowym wykrywamy jony węglanowe w reakcji z H2SO4.
 • Jony SO42− utleniają jony CO32− do CO2.

Egzamin Biotechnologia II sem. 21.10.2011

Co to są związki kompleksowe?

 • Są to związki składające się z przynajmniej z atomów centralnych.
 • To związki metalu z wodorotlenkiem.

Kwas ortoborowy jest kwasem bardzo słabym gdyż:

 • jest słabo elektroujemny.
 • bor ma niską elektroujemność.
 • podczas dysocjacji przyjmuje elektron.
 • bardzo łatwo ulega dysocjacji.

Inne ciekawostki:

 • [Cu(NH3)4]SO4 to siarczan(VI) amoniaku miedzi(II).
 • Kwas ortoborowy: H3BrO3.
 • Pierwiastki bloku d mają właściwości utleniające.

Egzamin Biotechnologia 1 rok 15.09.2011

Jaki wzór ma kwas krzemowy, co jest składnikiem szkieletu okrzemek?
Składnikiem szkieleta jest SiO2; kwas okrzemkowy: H2SiO3.

Twardość przemijająca powodowana jest przez węglowodory wapnia.

Jon rodankowy ma geometrię:

 • płaską liniową
 • oktaedryczną

Nowe wzory... ozon i kwas fosforowy(III):

Dysocjacja kwasu borowego:
B(OH)3 + H2O → B(OH)4+ + OH

Który związek – NH3 czy PH3 ma niższą temperaturę wrzenia? Uzasadnij odpowiedź.

 • PH3 ma wyższą temperaturę wrzenia, ponieważ w przeciwieństwie do NH3 nie tworzy wiązań wodorowych.
 • NH3 gdyż występują w nim wiązania wodorowe, które są kruchliwe (słabo połączone) w wyniku czego szybciej wrze.

Egzamin Chemia II sem. 16.09.2011

Kwas azotowodorowy ma zastosowanie:

 • w przemyśle spożywczym
 • do produkcji nawozów
 • jako składnik proszków do pieczenia
 • w dezynfekcji pomieszczeń dlka zwierząt

Ciekawe nazwy i wzory chemiczne:

 • Sn(NaOH)2 – cyny sodu wodorotlenek
 • Na[Sn(OH)6] – heksaredoksocynian sodu

Ciekawe stwierdzenia:

 • Tlenowce tworzą z wodorem związki typu X2O.
 • Azot występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych, a fosfor, arsen, antymon i bizmut w postaci pojedynczych atomów (budowa jednoatomowa).
 • Pierwiastki 15 grupy występują w postaci tlenków i wodorków.
 • Azot występuje w cząsteczkach trójatomowych.
 • W warunkach normalnych azot jest w stanie ciekłym, a reszta pierwiastków gr. 15 to ciała stałe.
 • Rodzaje węglików: acetylenki, metylenki i cementylem.
 • Węgliki kowalencyjne to karbonylki.
 • Najsłabszym kwasem chloru jest HClO. Jego anion wykazuje geometrię analityczną.
 • SiCl4 jest bardzo odporny na działanie wody.
 • SO2 – geometria kontowa.

NH3 ma znacznie mniejszy moment dipolowy od NF3. Dlaczego?

 • Ponieważ różnica elektroujemności w NH3 jest mniejsza niż w NF3.
 • Ponieważ fluor w NF3 ma znacznie więcej wolnych par elektronowych.
 • Gdyż w cząsteczce NH3 powstają wiązania wodorowe.
 • Ponieważ wiązania N-H nie są ułożone liniowo tak jak 2 wiązania N-F w cząsteczce NF3, w związku z tym moment dipolowy NH3 jest sumą 3 wiązań, a NF3 tylko jednego.
 • Gdyż amoniak ulega asocjacji.
 • Przez wiązania wodorowe.
 • Związane jest to z większą mocą wiązań w NH3 spowodowanych większą elektroujemnością azotu.
 • Ponieważ NH3 tworzy znacznie mocniejsze wiązania.
 • Ze względu na asocjację fluoru.
 • Większy moment dipolowy będzie wykazywała cząsteczka NF3, ponieważ występuje większa różnica elektroujemności pomiędzy N i F niż pomiędzy N i H.
 • Ponieważ fluor jest o wiele większym atomem niż wodór.
 • Ponieważ jest inne wiązanie: NF3 – jonowe, NH3 – spolaryzowane.
 • Cząsteczki amoniaku łączą się ze sobą dlatego ich moment dipolowy jest większy.
 • Ponieważ wodór słabiej "trzyma" elektrony, więc są bardziej oddalone od pierwotnych jąder atomowych.

Nowe wzory tlenków azotu:

Egzamin Chemia III sem. 08.02.2011

Przykładowe odpowiedzi do zadań:

 • CrO3, MoO3 i WO3 to utleniacze – mają właściwości redukujące
 • K jest silnym reduktorem, ponieważ chętnie przyłącza H+
 • Pt jest silnym reduktorem, bo do jej roztworzenia konieczne jest użycie wody królewskiej (silny utleniacz)

Egzamin Biotechnologia I sem. 27.01.2011

Nowe wzory chemiczne (kwas azotowy(V), azotan(V), kwas azotowy(V), ditlenek siarki):

Chemiczne, laboratoryjne metody otrzymywania:

 • tlenu
  • proces destylacji powietrza atmosferycznego
 • wodoru
  • 2 Al + 2 KOH + 6 H2O → 2 Al[K(OH)4] + H2
  • 2 NH4+    kat.   › 2 NH3 + H2

Główne źródło energii wytwarzanej na Słońcu:

 • promieniowanie ultrafioletowe
 • zderzenia jąder wodoru
 • rozpady jąder wodoru
 • wybuchy supernowych
 • proces nukleazy
 • pochłanianie gwiazd
 • utlenianie wodoru

Egzamin poprawkowy Biotechnologia 15.09.2008

Dlaczego wodne roztwory soli glinu mają odczyn kwaśny?

 • Ponieważ jon Al w roztworze wodnym tworzy zasadę
 • Ponieważ sole Al(III) w wodzie tworzą Al(OH)3 i kwas
 • Wodne roztwory soli Al(III), np. Al2(NO3)3 mają odczyn kwaśny, ponieważ reagują z zasadami tworząc wodorotlenek amfoteryczny

Co to jest twarda woda?

 • ...twardość wody nieprzemijająca charakteryzuje wodę zawierającą metale ciężkie
 • Jest to woda, w której znajduje się zbyt dużo fosforu

Kwas ortoborowy jest kwasem bardzo słabym – dlaczego?

 • Dysocjuje bardziej na kształt zasady (t.j. powstaje dużo jonów OH).
 • Ponieważ w roztworach wodnych jest słabo zdysocjowany.

Reakcja przebiegająca w trakcie produkcji HNO3 z N2 jako substratu:
ogółem: N2    Δ   › HNO3
albo: N2 + H2O2 → NO2 + HNO3

Z wejściówek przed laboratorium

Klasyczna analiza chemiczna (wg Bunsena) opiera się na podziale kationów na pięć grup. Ołów znajduje się zarówno w I, jak i w II grupie kationów – proszę wyjaśnić dlaczego.

 • Ołów zaliczany jest zarówno do I jak i do II grupy kationów, ponieważ częściowo rozpuszcza się w odczynniku grupy I, a częściowo w odczynniku grupy II.
 • Ołów jest na dwóch stopniach utlenienia i reaguje nie tylko z kwasami, jak w przypadku grupy II.
 • Ołów tworzy jony Pb+ i Pb2+. Jony Pb+ dają się wykryć tylko w I grupie kationów, natomiast Pb2+ tylko w II grupie kationów.
 • Ołów w niektórych przypadkach zachowuje się jak kation z grupy II – reaguje z wieloma odczynnikami, z którymi reagują kationy II grupy.
 • Ołów I wartościowy jest w I grupie, gdzie odczynnik grupowy to HCl i tworzy trudno rozpuszczalny PbCl, natomiast w II grupie jest to siarkowodór i powstaje trudno rozpuszczalny PbS.
 • Ołów ulega reakcjom takim, jak kationy II grupy i daje podobne efekty w reakcjach.

Zimowa sesja egzaminacyjna 2006/07

„Nowe” reakcje chemiczne:

 • Na2 + 2 H2O → 2 Na(OH)2 + H2
 • 2 Mg2O → 2 Mg2 + O2
 • Na2SO4 + CuSO4 + Na2

Korzystając z teorii LCAO oceń, czy może istnieć jon Ne2+.
Ne2+ nie może istnieć – cząsteczka ta trzyma się tak samo, co "rozlatuje".

Substancja określana mianem ciężkiej wody to:

 • deuter
 • H2O2
 • HDO
 • deuter + O2
 • woda deuterowa
 • 21D

Wiązania wodorowe można spotkać:

 • na wykładach z chemii
 • w powietrzu
 • w paliwie rakietowym
 • w bombach wodorowych

Węgiel występuje w różnych postaciach alotropowych, np. grafit, toluen, diament...

Jon wodorowęglanowy to:

 • CH4
 • HCO2
 • NO3-
 • HCOOH

Z letniej sesji egzaminacyjnej 2005/06

Ciekawe definicje:

 • woda konstytucyjna – woda oczyszczona, ale jeszcze nie do końca
 • woda krystalizacyjna – woda oczyszczona całkowicie i bardzo zdrowa jako pitna
 • Liczba Avogadro – jest to ilość drobin zawarta w liczbie moli

Problemy z symbolami pierwiastków:

 • siarka – Si
 • krzem – K
 • potas – P
 • fosfor – F
 • srebro – Sr

Egzamin z chemii nieorganicznej – Biotechnologia sem. III

 • woda konstytucyjna – woda oczyszczona, ale jeszcze nie do końca
 • woda krystalizacyjna – woda oczyszczona całkowicie i bardzo zdrowa jako pitna
 • Anhydraza węglanowa:
  • bierze udział w przyswajaniu alkoholu w naszych organizmach
  • enzym niezbędny w magazynowaniu insuliny
  • prowadzi on do wiązania azotu
  • cynk zawarty w anhydrazie węglanowej utlenia HCOOH do aldehydu mrówkowego
  • bierze udział przy rozkładzie tłuszczów
  • stymuluje trawienie i metabolizm związków organicznych, uaktywnia odpowiednie zwiazki
  • w organizmach żywych enzym ten służy do przeprowadzania szlaków metabolicznych węglanów
  • bierze udział w rozkładzie aldehydów
  • bierze udział w rozkładzie aldehydu, powstałego w wyniku nadmiernego wypicia alkoholu
  • reguluje procesy życiowe
  • bierze udział procesach trawiennych
  • bierze udział w procesie tworzenia ATP
 • Ureaza:
  • łączy O2 z atmosfery
  • hydrolizuje białka w organizmie człowieka
  • katalizuje rozkład mocznika na wodę i dwutlenek węgla
  • bierze udział w różnego rodzaju cyklach zachodzących w organizmie
  • rozkłada uracyl - zasadę azotowa
  • pozwala filtrować związki w nerkach
  • ma wpływ na metabolizm organizmów żywych oraz układ immunologiczny
  • jest odpowiedzialny za wiązanie mocznika z gleby
  • nikiel wiąże mocznik, a więc zapobiega zatruwaniu się organizmu
  • rozkłada urobilinogen
  • pełni ważna rolę w układzie pokarmowym, trawiennym
  • enzym pozwala na produkcję mocznika
  • wspomaga przyswajanie i przemianę tłuszczów i węglowodanów
  • uraza katalizuje proces wytwarzania mocznika
 • Dehydrogenaza alkoholowa:
  • bierze udział w reakcjach redukcji alkoholi za pomocą cząsteczki wody
  • Pełni on taką rolę, że nie pozwala na proces hydrogenazy. Jest przeciwny do niego.
  • Pełni rolę oddechową
  • Katalizuje powstanie (jakie? styczniowe? listopadowe?)
  • przenoszenie tlenu we krwi
  • odpowiedzialny za tworzenie jonów wodorowęglanowych z CO2 i H2O
  • przekształca alkohol C2H5OH w C2H4
  • to enzym biorący udział w przemianach (metabolizmie) puryn i tłuszczów
  • transportuje CO2
  • wiąże H2O
  • Zamienia formę alkoholu w formę możliwą do transportowania. Odszczepia jon H+.
 • Pierwiastki niezbędne do życia i ich rola:
  • Kadm
   • obecność tego pierwiastka zapobiega tarczycy
  • Jod
   • pełni rolę w układzie immunologicznym
   • składnik witaminy B
   • składnik enzymów biorących udział w przemianach białek, lipidów i węglowodanów.
 • Woda twarda – woda zła, czyli "złote myśli":
  • Trwała twardość wody jest spowodowana tym, że zamiast 12H jest izotop 22D – deuter. D2O – woda twarda.
  • Twardą wodę warto zmiękczać, ponieważ osądzający się kamień niszczy urządzenia, powodując między innymi ich rdzewienie.
  • Aby usunąć twardość stałą należy wodę chlorować.
  • Twardość węglanowa spowodowana jest obecnością soli węglowych, np. siarczanu węgla.

Z egzaminów

 • Standardowa elektroda wodorowa zbudowana jest z blaszki wodorowej, zanurzonej...
 • Izotopy wodoru:
  tryt D3
 • W aluminotermii występuje zjawisko surówki. Do zjawiska surówki najczęściej dochodzi w wielkim piecu
 • Właściwości metali:
  metale są płaskie
 • Temperatura Ziemii zwiększa się z roku na rok o około 1°C.
 • Wodę utlenioną i jodynę stosuje się do odkażania ran, gdyż mają one właściwości promieniujące.
 • Jon [Fe(CN)6]3− jest paramagnetyczny ponieważ...
  posiada on niesparowaną parę elektronową.
 • Siarczan żelaza(III) rozpuszczony w wodzie nadaje jej odczyn kwaśny. Dlaczego?
  • Gdyż podwyższa stężenie jonów wodorotlenkowych H3O+.
  • Gdyż kwas siarkowy jest bardzo mocnym reduktorem i jednocześnie jest mocnym kwasem.
 • Ozon to gaz, który najczęściej można spotkać w postaci stałej lub cieczy.
 • Cząsteczka ma kształt piramidy biagonalnej
 • Elektrony rozmieszczamy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 • Charakterystyka pierwiastków bloku s:
  Niektóre pierwiastki mają dwa jądra.
 • Masa molowa Co to:
  M(Co) = 12 + 8 = 20 g/mol
  węgiel = 12 plus 8 ("o" jest małe, więc tylko polowa z 16)
 • Zjawisko kontrakcji lantanowców polega na łączeniu się atomów w długie łańcuchy
 • Hydroliza wody: 2 H2O → 2 H2 + O2.
 • Silany to Si, Ge, Sn i Pb.
 • Rtęć dobrze reaguje na zmiany temperatury.
 • Nie można określić, gdzie jest wiązanie zdelokalizowane, bo ono się porusza.
 • Elektrony, które posiadają ładunek elektryczny, to jony
 • Odmiany alotropowe węgla to:
  Tlen singletowy i trypletowy.
 • Fosfor czarny - odmiana stosowana w nawozach
 • Co to jest szkło?
  Spalony piasek.
 • Iloczyn rozpuszczalności jest to możliwość rozpuszczalności związków podczas hydrolizy.
 • Dymiący kwas siarkowy to:
  nadmiar H2SO3 w H2SO4
 • Podaj nazwy i wzory rud zelaza.
  Brąz, stal i surówka.
 • Oleum to:
  bezwodnik Mn2O7.
 • Elektrony rozmieszczamy tak, aby konformacja była najlepsza
 • Metody otrzymywania soli.
  metal + niemetal → kwas (H + HCl → HCl)
 • Wymień dwa halogenki fosforu:
  XeF2 i XeF4
 • Minerał cynku:
  mosiądz
 • Szkło kwarcowe różni się tym od sodowego, że do produkcji pierwszego używa się krzemu, a do drugiego sodu
 • Objętość produktów powinna być stała na podstawie prawa zachowania objętości. W tym przypadku jest jednak mniejsza na skutek zjawiska skurczenia gazów
 • Opary karbidu łączą się z tlenem i zapalają się
 • Występują tu elektrony niesparowane o jednakowym spidzie
 • Dla obniżenia kosztów do brązu dodaje się sodu i potasu
 • ...atomy tych związków różnią się od siebie zewnętrzną budową kryształów
 • Podaj prawo zachowania masy.
  Jeżeli masa gdzieś zniknie, to musi się gdzieś pojawić.
 • Kto odkrył polon?
  Poloniusz
 • Kwas - związek mogący przyjąć neutrony (neutronobiorca)
 • Diament ma strukturę:
  • Twardą, ale nieuporządkowaną
  • Połączonych sześcioczłonowych rombów
 • Karbid to doskonały rozpuszczalnik dla związków organicznych
 • Suchy lód to:
  • H2O
  • (H2O)S
  • ciekły azot
  • ciekły N2 który ulega gwałtownemu rozprężaniu
 • Iloczyn jonowy to pH
 • Cynk służy do spawania i do oblewania nim innych rzeczy
 • Karbid - niedawno odkryty związek węgla
 • Bufor utrzymuje małe pH
 • Niesparowany elektron na biegunie antywiążącym
 • Jednym z minerałów cynku jest cyrkonit
 • Energia jonizacji to ilość energii potrzebna by oderwać izolowany atom w stanie gazowym z powłoki walencyjnej
 • Nowe wzory chlorosilanu: