Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Grupa badawcza prof. Barbary Becker

W skład zespołu naukowego prof. Barbary Becker, prócz pracowników PG i doktorantów wchodzą także studenci – dyplomanci i studiujący wg ITS. Zdarzało się i zdarza się nadal, że w pracach zespołu biorą udział nawet (jednocześnie ucząc się!) wyjątkowo uzdolnieni uczniowie liceum. Skład ten jest zatem płynny – aktualnie (październik 2015) jego trzon stanowią: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska, mgr inż. Renata Kuczyńska, dr inż. Andrzej Okuniewski oraz doktorant mgr inż. Damian Rosiak.

Współpracują z zespołem dr hab. inż. Jarosław Chojnacki i dr hab. Katarzyna Kazimierczuk, oboje także z Katedry Chemii Nieorganicznej. Warto może nadmienić, że w zespole prof. Barbary Becker prace dyplomowe realizowali studenci różnych kierunków studiów – zarówno Biotechnologii jak i np. Inżynierii Materiałowej, w tym także studenci z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Prof. Barbara Becker wypromowała siedmiu doktorów (Chojnacki, Pladzyk, Baranowska, Kloskowska, Kropidłowska, Aparici Plaza, Okuniewski). Kilku z jej dyplomantów uzyskało doktoraty poza PG, także poza granicami Polski. Wielu byłych i obecnych współpracowników jest laureatami prestiżowych nagród i wyróżnień.

[Ni{S2P(OEt)2}2] [1]

Podstawowa tematyka badawcza zespołu prof. Barbary Becker związana jest ze związkami kompleksowymi metali i dotyczy otrzymywania, badania właściwości oraz ewentualnych zastosowań związków kompleksowych metali z ligandami S-donorowymi. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się te związki kompleksowe, których rdzenie są bogate w siarkę.

Poza związkami homoleptycznymi, a więc takimi, których wszystkie ligandy są jednakowe, syntezowane i badane są także połączenia heteroleptyczne, a więc o odmiennych ligandach. W tej grupie szczególna uwaga zwracana jest na takie związki, w których atom centralny kompleksu łączy się jednocześnie z różnymi ligandami S-donorowymi, w tym także chelatującymi. Są wśród nich tiolany i silanotiolany, związki tionowe, np. tioamidy, tiomocznik i jego pochodne, ditiokarbaminiany, ditiofosforany i inne, by wspomnieć tylko ostatnie badania. Kilka takich typowych ligandów pokazano poniżej.

Uwaga poświęcana jest m.in. modelowaniu centrów aktywnych wybranych metaloprotein [2], podejmowane są tematy bliskie tzw. inżynierii krystalicznej [3] oraz zastosowaniu związków z ligandami S-donorowymi w syntezie zaawansowanych materiałów [4]. Badania mieszczą się zarówno w obszarze chemii molekularnej jak i chemii ciała stałego. Na przykład, otrzymywane związki o budowie cząsteczkowej wykorzystywane są jako substraty do otrzymywania cienkich warstw siarczków metali [5].

Warsztat badawczy jest bardzo różnorodny. Niekiedy prace dotyczą związków bardzo wrażliwych na wpływ otoczenia (wodę i tlen) i wtedy stosowane są linie próżniowo-argonowe. Niektóre z badanych związków to typowe ciała stałe i badane są metodami stosowanymi np. w inżynierii materiałowej. Takie techniki spektroskopowe jak spektroskopia IR, czy UV-Vis oraz rentgenowska analiza strukturalna wykorzystywane są na co dzień. Pod uwagę brane są też narzędzia chemii teoretycznej. Zawsze na marginesie podstawowych tematów badawczych pojawiają się też ciekawe zagadnienia pokrewne [6]. Niekiedy prace dotyczą zagadnień związanych z uprawianą dydaktyką [7]. Każdy członek zespołu może wyszukać w ramach realizowanych prac to co go najbardziej interesuje, a poziom i zakres swoich badań dostosować do potrzeb zespołu oraz swoich aktualnych umiejętności. Te ostatnie ma obowiązek rozwijać!

Zespół chętnie korzysta z możliwości współdziałania w ramach Wydziału [8], współpracuje z placówkami naukowymi w Polsce (Politechnika, Uniwersytet oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), jak również poza granicami kraju (School of Mechanical Materials and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University of Nottingham, Wielka Brytania [4], INFLPR – National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Rumunia [5]). Z wieloma ośrodkami utrzymywane są dobre kontakty naukowe.

Cały zespół badawczy znajduje też satysfakcję w działaniach typowo dydaktycznych i wiążącą się z nimi popularyzacją nauki. Poza wykładami i ćwiczeniami na Wydziale członkowie zespołu chętnie biorą udział w konferencjach dydaktycznych, wykładach w liceach, lub zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na PG dla przyjezdnych grup uczniów. Bardzo aktywny udział w corocznych Bałtyckich Festiwalach Nauki, od początku istnienia tej imprezy, jest dla prof. Barbary Becker i jej współpracowników jeszcze jedną, mocno wykorzystywaną formą działania. W minionych latach członkowie zespołu brali udział w programie "Za rękę z Einsteinem". Prof. Barbara Becker opiekuje się również Sekcją Studencką Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Hybryda".

Przypisy:

  1. D. Paliwoda, J. Chojnacki, A. Mietlarek-Kropidlowska, B. Becker: Redetermination of bis(O,O′-diethyldithiophosphato-κ2S,S′)nickel(II), Acta Cryst. E65 (2009) m662.
  2. A. Kropidłowska, J. Chojnacki, B. Becker: Manganese(II) tri-tert-butoxy­silane­thiolate complexes with imidazole based coligands. A neutral complex with four independent ligands and MNOS2 core (M = Mn) related to the Liver Alcohol Dehydrogenase catalytic center (M = Zn), J. Inorg. Biochem. 101 (2007) 578-584.
  3. A. Kropidłowska, J. Chojnacki, B. Becker: Reaction of methanol ligated manganese(II) silanethiolate with pyridine related ligands – different structures of complexes with MnNO2S2 kernel, Inorg. Chim. Acta 360 (2007) 2363-2367.
  4. A. Kropidłowska, J. Chojnacki, A. Fahmi, B. Becker: In search of molecular precursors for cadmium sulfide – new complexes with sulfur-rich kernel: cadmium(II) tri-tert-butoxy­silane­thiolates with additional diethyl­dithio­carbamato ligand, Dalton Trans. (2008) 6825-6831.
  5. A. Rotaru, A. Mietlarek-Kropidłowska, C. Constantinescu, N. Scărişoreanu, M. Dumitru, M. Strankowski, P Rotaru, V. Ion, C. Vasiliu, B. Becker and M. Dinescu: CdS Thin Films Obtained by Thermal Treatment of Cadmium(II) Complex Precursor Deposited by MAPLE Technique, Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 6786-6789.
  6. A. Okuniewski, J. Chojnacki i B. Becker: The first complex of N-benzoyl-N′-phenyl­thiourea, 51 Konwersatorium Krystalograficzne i III Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, materiały B-19 (2009) 202.
  7. B. Becker, R. Kuczyńska: Pierwiastek, nie całkiem z piekła rodem – cz. II. Konferencja „Chemia ciekawa i przyjemna”, Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk, materiały (2008) 19-21.
  8. L. Aparici Plaza, A. P. Nowak, K. Baranowska, A. Lisowska-Oleksiak and B. Becker: Synthesis and properties of the cubane type cluster [Fe4S4{SSi(OtBu)3}4](Et3NH)2. 16 International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, proceedings (2008) 128.