Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Test z analizy kationów

Pytanie 1. Jakie jony są nieobecne, jeżeli amoniak wprowadzony w nadmiarze do roztworu kationów III grupy nie wytąca osadu?
Pytanie 2. Które kationy II grupy tworzą z amoniakiem jony kompleksowe?
Pytanie 3. Który z odczynników roztworzy zarówno Zn(OH)2 jak i Cr(OH)3, lecz nie roztworzy Ni(OH)2
Pytanie 4. Na mieszaninę siarczków grupy IIA podziałano stężonym roztworem chlorku sodu. Który z siarczków przejdzie do roztworu?
Pytanie 5. Jony kobaltu wykrywa się poprzez ekstrakcję niebieskiego Co(SCN)42- do warstwy organicznej. W obecności jonów Fe3+ należy dodać dodatkowo:
Pytanie 6. Które z kationów II grupy tworzą wodorotlenki łatwo rozpuszczalne w nadmiarze roztworu amoniaku?
Pytanie 7. Na mieszaninę CuS, As2S3 i CdS podziałano roztworem wielosiarczku amonu. Który z metali przejdzie do roztworu?
Pytanie 8. Dlaczego jon Pb2+ wykrywa się zarówno w I jak i w II grupie kationów?
Pytanie 9. Który spośród dostępnych na pracowni odczynników roztworzy Zn(OH)2 lecz nie roztworzy Fe(OH)3
Pytanie 10. Aby wykryć jony potasu z próbki pierwotnej należy: